Privacyverklaring van Lantmännen Unibake

Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Lantmännen Unibake persoonsgegevens van een persoon verzamelt, gebruikt, raadpleegt of op enige andere manier verwerkt in het kader van het Mr.BigMouth platform en de Mr.BigMouth producten en diensten geleverd door Lantmännen Unibake, inclusief met betrekking tot het gebruik van de Mr.BigMouth website, zoals deze van tijd tot tijd kan veranderen (hierna de "Dienst"). Deze privacyverklaring (hierna de "Verklaring") bevat een beschrijving van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen sommige van de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren. Voor de toepassing van deze Verklaring verwijst elke vermelding van "Lantmännen Unibake", "wij" of "ons" naar verbonden ondernemingen. Lantmännen Unibake Londerzeel NV/SA is een onderneming met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel, België, telefoonnummer +32(0)52315905 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0427.655.479. In alle situaties beschreven in deze Verklaring zal Lantmännen Unibake uw persoonsgegevens verwerken als een verwerkingsverantwoordelijke. Deze Verklaring dient te worden gelezen als zijnde in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst die de Klant heeft gesloten met Lantmännen Unibake met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten van Lantmännen Unibake (hierna de "Klantenovereenkomst") en de Algemene Voorwaarden van Mr.BigMouth met betrekking tot de Dienst. Voor de toepassing van deze Verklaring zal de term "Gegevensbeschermingswetgeving" verwijzen naar Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG"), alsook naar enige andere wetgeving en/of regulering die ingevoerd is op basis van de AVG en de e-Privacy wetgeving, of die deze of één van deze ten uitvoer brengt, wijzigt, vervangt of consolideert en alle andere toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy die krachtens het toepasselijke recht kunnen bestaan. Voor de toepassing van deze Verklaring hebben "verwerkingsverantwoordelijke", "verwerker", "derde", "toezichthoudende autoriteit", "persoonsgegevens", "verwerking", "betrokkene" de betekenis die in de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving is vastgelegd.

 

SOCIALE MEDIA

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken die we verkrijgen via sociale media platformen (waaronder Facebook) met betrekking tot Mr.BigMouth voor (i) het behandelen van uw vragen of klachten; (ii) het monitoren van onze online reputatie; en (iii) het verbeteren van onze diensten en het identificeren van mogelijkheden waar we ons op kunnen focussen. Een aantal van onze pagina’s op sociale media stellen gebruikers in staat om hun eigen content in te geven. Houd er rekening mee dat alle content die u bij een van onze sociale media-pagina’s ingeeft kan worden gezien door het publiek en dat u voorzichtig moet zijn met het geven van bepaalde persoonlijke informatie (bv. financiële informatie of adresgegevens) via deze platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door andere personen worden ondernemen als u persoonlijke informatie post op een van onze sociale media platformen. Wij verwijzen u ook naar de respectieve privacy- en cookieverklaringen van de sociale media platformen die u gebruikt.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
Alle persoonsgegevens die u met ons wil delen of op sociale media over ons wil publiceren   Rechtstreeks van u via publiek toegankelijke pagina's op sociale media   Het is in het gerechtvaardigd belang van Lantmännen Unibake als bedrijf om de voorkeuren en consumptiegewoontes van klanten te begrijpen, hun vragen te beantwoorden en de online reputatie van het bedrijf in het oog te houden. In deze context primeren de zakelijke belangen van Lantmännen Unibake op de uwe.   • Lantmännen Unibake + IT dienstverleners 

 

INDIRECTE MARKETING

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor indirecte marketingdoeleinden, onder meer door uw persoonsgegevens te verstrekken aan onze commerciële partners. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd. Wij zullen ervoor zorgen dat noch wij, noch onze commerciële partners contact met u opnemen voor direct marketing doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  

 

DIRECTE MARKETING 

Als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij, of een van onze Partners, van tijd tot tijd contact met u opnemen met informatie over andere producten en diensten. Als u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, gelieve ons te verwittigen door ons een e-mail te sturen naar info-be@lantmannen.com.

 

CONTACTFORMULIER

Mocht u een bepaald verzoek of bepaalde feedback hebben, inclusief het uitoefenen van uw rechten onder de AVG, dan kan u ons contacteren via ons e-mailadres info-be@lantmannen.com. In het kader hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken om informatie te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw feedback.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond van verwerking Ontvangers van gegevens
Voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere persoonsgegevens die u met ons wilt delen via het contactformulier  Rechtstreeks van u via het contactformulier     Ad hoc toestemming verkregen via het contactformulier  Lantmännen Unibake + IT dienstverleners   

 

ANALYSE

We kunnen door u verstrekte gegevens gebruiken voor analytische doeleinden om uw ervaring op het Mr.BigMouth platform te optimaliseren, onze marketing, business en operationele efficiëntie te verbeteren, segmenten van onze klanten te creëren gebaseerd op hun persoonsgegevens en onze aanbiedingen en promoties aanpassen aan uw voorkeuren en consumptiegewoontes. In het kader van zulke analyses, analyseren en combineren we verschillende gegevens die we hebben over onze Klanten en/of Gebruikers, inclusief (i) communicatie die u hebt met ons; (ii) click-through rates voor onze marketingcommunicatie; (iii) uw gedrag op onze website. In dit verband wijzen wij u erop dat wij bij het gebruik van het Mr.BigMouth platform de unieke identificatiecode van het apparaat, het type apparaat, het gebruikte besturingssysteem, hoe en waar het platform wordt gebruikt of gedownload en andere informatie die via cookies wordt verzameld, kunnen registreren om inzicht te helpen geven in onze Dienst. Voor meer informatie over de verzamelde cookies, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en hoe u deze kunt beheren, leest u de Lantmännen Unibake Platform Cookieverklaring.

 

Hoe lang zullen we uw persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig om de verwerkingsactiviteiten zoals opgesomd in deze Privacyverklaring te vervullen, zo lang als u op een andere manier werd meegedeeld of zo lang als toegelaten door de toepasselijke wetgeving. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens bewaren als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of reglementaire vereisten, om geschillen of rechtszaken op te lossen, of zoals anderszins nodig is om deze Privacyverklaring te handhaven en fraude en misbruik te voorkomen. Om de juiste bewaartermijn te bepalen voor de informatie die wij van u verzamelen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de gegevens, de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

Hoe worden uw Persoonsgegevens gedeeld met Derden?

We delen enkel persoonsgegevens en maken persoonsgegevens enkel bekend, inclusief aan derden, zoals beschreven in deze Verklaring. Uw persoonsgegevens zullen daarnaast ook gedeeld worden met overheidsinstanties en/of politiebeambten wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, wanneer zulks wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de juridische bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

In het kader van de levering van de Dienst en voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven, worden uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") bewaard en alleen buiten de EER doorgegeven aan een land of landen waarvan de Europese Commissie erkend heeft dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden.

 

Wat zijn uw rechten?

Eens u ons uw persoonsgegevens bezorgd hebt, kent de Gegevensbeschermingswetgeving u meerdere rechten toe, die u in principe kosteloos kan uitoefenen, behoudens wettelijke uitzonderingen. In het bijzonder heeft u de volgende rechten:

  • Recht om toestemming in te trekken: als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment en op eigen initiatief in te trekken. U kan dit doen door [voeg details toe over hoe de toestemming kan worden ingetrokken]. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verzameling en verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming tot het moment waarop u uw toestemming intrekt.
  • Recht van toegang tot, inzage in en rectificatie van uw gegevens: u hebt recht op toegang, inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om ons om een kopie van uw gegevens te vragen, deze te controleren en/of te corrigeren. Als u informatie zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoorden en/of andere voorkeuren wil inzien of corrigeren, kunt u dit eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar info-be@lantmannen.com. U kunt ook een kopie van de verwerkte persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar info-be@lantmannen.com. U kunt deze informatie inzien en nazien en, indien nodig, vragen om uw gegevens te corrigeren.
  • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zoals hierin beschreven te wissen indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt, in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
  • Recht op beperking van de verwerking: onder bepaalde omstandigheden zoals beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving kunt u vragen om een beperking van de verwerking of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht van bezwaar tegen verwerking: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat en deze gegevens door te geven aan een andere dienstverlener.

Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld als bij het uitvoeren van uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zouden onthuld worden, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of wanneer we legitieme belangen hebben om deze gegevens te bewaren. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een EU gegevensbeschermingsautoriteit in de plaats waar u woont, werkt of waar u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden.

 

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er getroffen?

Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. We zorgen er daarom voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een ​​juist beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen, inclusief, maar niet beperkt tot, de opslag van persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen met een beperkte toegang in beveiligde gebouwen. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account geheim te houden en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u een computer deelt met andere mensen, dient u ten allen tijden uit te loggen uit het systeem om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden geopend door een volgende gebruiker.

 

Is deze Privacyverklaring van toepassing op websites van derden?

Wanneer u op een link klikt van een website van een derde, zal u naar een website geleid worden waarover wij geen controle hebben. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op de Dienst en niet voor enige andere website onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere verklaringen van zulke websites van derden. We raden u aan de privacyverklaringen van andere websites aandachtig te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op of de inhoud van de websites van derden.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring van tijd tot tijd te actualiseren en/of te wijzigen. Wij zullen uw aandacht hierop vestigen wanneer dit een fundamentele wijziging van de verwerking met zich meebrengt of wanneer de wijzigingen relevant zijn voor de aard van de verwerking of relevant zijn voor u en uw gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden.

 

Hoe ons te contacteren?

Vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn steeds welkom en kunnen gericht worden aan: info-be@lantmannen.com.

2024 © Postads. Alle rechten voorbehouden